Ірена Лепень: земельна комісія балансує між особистими інтересами заявників і глобальними інтересами громади

Голова постійної депутатської комі­сії з земельних питань Новокаховської міськради Ірена Лепень розповіла, як працює комісія та з якими проблемами доводиться стикатися.

— Земельні питання дуже непро­сті. Але пройдене навчання в Інсти­туті політичної освіти, депутатський досвід, практичний юридичний до­свід керівника підприємства стали в нагоді, звісно консультуємось з досвідченими юристами, вивчає­мо судову практику. Тепер на ко­місії, окрім того, що розглядаємо нагальні питання, ще й враховуємо досвід інших міст. Особисто у мене є чітка позиція, а саме: у вирішенні земельних питань буде превалю­вати закон, — розпочала розмову депутат.

Ірена Вікторівна відверто роз­повіла про складний період по­чатку роботи головою цієї комісії. Коли щодня люди телефонували з проханнями вирішити те чи інше питання. «Дзвінки припинилися, коли всі зрозуміли мою принципо­ву позицію», — говорить вона і до­дає: «В нашій комісії є зацікавлена в наведенні порядку більшість де­путатів. Працювати важко, але ми свідомо пішли на таку депутатську роботу, бо хочемо виправдати очі­кування людей».

Під словом «важко» розуміється той факт, що зараз на всю Новока­ховську об’єднану громаду працю­ють 34 народні обранці, на яких в результаті процесу децентралізації збільшилося навантаження. «Коли я вперше була депутатом з 2006 до 2010 рік, працювали 50 депутатів, які займалися проблемами тільки міста, а тепер ми відстоюємо ін­тереси і довколишніх селищ. Тоді в комісіях було по 10 осіб, зараз по 7. Якщо зараз декілька депутатів не прийде на комісію, не буде квору­му і питання та заяви громадян та юридичних осіб залишаться не ви­рішеними», — говорить депутат.

— Враховуючи адміністратив­ні зміни, як працює земельна ко­місія?

— Засідаємо щотижня. Кожного разу розглядаємо близько 50-ти питань. Керуємося кількома за­конами — Земельним кодексом України, Про оренду землі, Про землеустрій, Про охорону земель. Діємо відповідно до законодавчих норм. І все. Ми прийшли працю­вати із своєю чіткою позицією: все повинно бути прозоро. Вимагаємо від виконкому повної публічності. Зокрема, оприлюднення вільних ділянок і робота налагоджується. Зараз на міському сайті можна ознайомитися з цією інформацією, а також із тим, як подавати доку­менти через центр надання адміні­стративних послуг. До теперішньо­го моменту на відміну від інших міст України у нас не було прозорим по­дання земельних документів через ЦНАП. Такий механізм — ініціатива нашої комісії.

— Розкажіть, будь ласка, як змінюється цільове призначен­ня земельної ділянки?

— Земельним кодексом чітко передбачено: цільове призначен­ня змінюється рішенням міської ради. Нещодавно на земельну ко­місію прийшов підприємець, який хоче змінити цільове призначення ділянки, яка знаходиться в землях для індивідуальної житлової забу­дови. У комісії є всі підстави відмо­вити йому. Прикладом такої зміни в нашому місті є будівництво на фут­больному полі. Хочу чітко сказати: на генплані ця ділянка зазначена як зелена зона, тобто спортивна зона. Зараз на ній розташована недобудова. Ми заперечуємо про­ти зміни її цільового призначення. Маємо принципову позицію: якщо згідно генплану це футбольне по­ле, то таким воно і повинно бути. На порушення ми не підемо. В да­ному випадку власник сам взяв на себе ризики.

— Як швидко вирішиться пи­тання з Райським-2?

— Раніше Райське-2 вважали частиною Райського, тому що зем­лі належали Райській сільській ра­ді. Потім з’ясувалося, що місце, де з’явилося поселення, входить до меж Нової Каховки. Тільки зараз, коли ми об’єдналися в ОТГ, має­мо можливість прибрати цю ад­міністративну назву. Треба тільки прибрати подвійні назви вулиць. Наскільки мені відомо, є згода ви­конкому і міської ради, тому най­ближчим часом все відбудеться. Тим більше, в містобудівну доку­ментацію не треба вносити змін, бо їх там і не було.

— На сесії було винесено пи­тання щодо створення органу приватизації. Як він буде пра­цювати?

— В цьому сенсі плануємо нада­ти управлінню архітектури і містобу­дування відповідні повноваження, тобто на сесії відбулося об’єднання цього управління і відділу земель­них відносин, комунального майна і житлових питань. Фактично це буде єдиний відділ, який почне працюва­ти так, як у Києві. Треба вчитися на досвіді великих міст, які вже давно пройшли цивілізаційних шлях. Фак­тично ми хочемо, щоб працівники виконкому почали нести персо­нальну відповідальність за дії щодо продажу майна та землі. Колектив­ної безвідповідальності, як раніше, тепер не буде.

У розмові з Іреною Лепень ми торкнулися питання стосовно встановлення МАФів, яке постало у зв’язку з дією відповідного нака­зу Мінрегіонбуду. Як пояснила де­путат, відтепер поява тимчасових споруд на вулицях міста перейшла у площину відповідальності голов­ного архітектора міста.

Стосовно використання землі отримали пояснення: Земельним Кодексом передбачено два види використання землі — власність і оренда (з підвидами). Це стосуєть­ся вільних земельних ділянок, які можна придбати на конкурсних за­садах або на аукціоні. Якщо вона за­будована і власник має право влас­ності на об’єкт, то у нього є право на викуп земельної ділянки під своїм об’єктом без конкурсу. Також ми запитали стосовно подальшої до­лі колишнього танцювального май­данчика, що в парку. Власник хоче викупити ділянку, але майданчик знаходиться на землях загального користування, які не підпадають під викуп. На останній сесії рада відмо­вила цьому підприємцю.

«Взагалі питань багато. До де­яких ще просто не дійшла черга, але найближчим часом ми їх роз­глянемо», — завершила розмову І.Лепень

Спілкувалася Лариса Голубєва